§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin zostały sporządzony w oparciu o obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawne. Regulamin wraz z przepisami prawa oraz informacjami o polityce prywatności w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawia regulacje dotyczące korzystania z Serwisu.
2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:
a) rodzaje i zakres możliwości dostępnych na łamach Serwisu,
b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem serwisu,
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników serwisu,
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis,
f) warunki zawierania i rozwiązywania umowy w zakresie korzystania z rozwiązań dostępnych na łamach serwisu.
g) tryb postępowania reklamacyjnego.
1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Serwis E-MOJAFIRMA.PL
3. Serwis E-MOJAFIRMA udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego dodania ogłoszeń.
4. Serwis jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Serwisem. Materiały publikowane na łamach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny.


§ 2
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Administrator- usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Portalu.
Adres e-mail– elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
Cookies– niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
Konto- prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie.
Materiały– teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie.
Nazwa Profilu/Loginu- indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie.
Ogłoszenie– udostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie e-mojafirma.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.
Rejestracja- procedura zakładania konta.
Serwis– strona internetowa dostępna pod adresem e-mojafirma.pl
Umowa- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
Użytkownik- usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.
Zasoby Serwisu- udostępniane na stronie e-mojafirma.pl, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.

§ 3
REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownikiem serwisu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
2. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.
3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych serwisu.
6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w serwisie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest uzupełnienie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w serwisie oraz akceptacja Regulaminu serwisu.
7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b) przystępuję do korzystania z usług serwisu dobrowolnie,
c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem serwisu,
d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,
g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do serwisu dobrowolnie,
h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu, a także o ile wyrażono na to dodatkową zgodę informacji handlowych (reklam oraz nowości) serwisu i jego kontrahentów.
i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.
1. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:
a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;
b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu.
1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.
2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.
8. Serwis udostępnia możliwość dodania własnego logotypu w celu poprawnego wyświetlenia ogłoszenia w serwisie. Użytkownik dodający własny logotyp w serwisie wyraża zgodę na przetrzymywanie go przez administratora serwisu. Administrator serwisu ma obowiązek na życzenie klienta usunąć załadowaną przez niego grafikę w przeciągu 24h zaraz po otrzymaniu zgłoszenia ze strony użytkownika.
9. Użytkownikowi umożliwia się możliwość modyfikacji wgranego przez niego logotypu w dowolnym momencie jeżeli zajdzie taka potrzeba. Modyfikacja logotypu przez użytkownika powoduje automatyczne usunięcie starego logotypu z serwisu przetrzymywanego przez administratora.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do 72 godzin przechowywania logotypu na kopii zapasowej bazy danych serwisu. Po upływie 72 godzin logotyp zostanie automatycznie i bezpowrotnie usunięty z kopii zapasowej bazy danych serwisu.
§ 4
DZIAŁANIE SERWISU

1. Użytkownik zarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w serwisie. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia oraz założeniu indywidualnego konta przypisanego do danego użytkownika.
2. Użytkownik niezarejestrowany w serwisie posiada możliwość korzystania z narzędzi wyszukiwania dostępnych na stronie internetowej e-mojafirma.pl oraz przeglądania dodanych ogłoszeń.
3. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne.
§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w serwisie, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3. Zabronione jest przekazywanie do serwisu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
4. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www o podobnej tematyce poprzez podanie ich nazwy oraz adresu www.
6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
7. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy serwis.
9. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.
10. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
11. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.
12. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.
§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
§ 7
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i serwis usług.
2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Administrator serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
8. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.
§ 9
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.
2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.
3. Do korzystania z usług serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin obowiązują od chwili ogłoszenia (01.10.2020 roku), przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie e-mojafirma.pl i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
5. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie e-mojafirma.pl i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.
6. Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu stronie e-mojafirma.pl lub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
7. Warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.